Profile

 • Santolina Evolclim- Santolina semidentata  

  Proyecto para reunir información de distintas bases de datos (bibliografía, pliegos de herbario, bases de datos precedentes, ...) y observaciones individuales, asociado al proyecto Santolina Evolclim, financiado por la Fundación Biodiversidad (MITECO).
   

 • EXPLORER - Montañas de Ancares e Courel  

  Este proxecto de ciencia cidadá ten como obxectivo principal recoller información sobre a biodiversidade nas montañas de Ancares e Courel, e nos seus territorios limítrofes. 

  A Guía de Turismo Científico Roteiros da Ciencia nas Montañas de Ancares e Courel inclúe 50 puntos de interese nos campos da xeoloxía, botánica, zooloxía, ecoloxía e historia. Vencellados aos mesmos propoñemos a participación de cidadáns cientistas que podan achegar observacións das especies que atopen, ou mesmo descubran, nos seus percorridos por estas extraordinaras e singulares montañas lucenses.

  Ampliar o catálogo de flora e fauna deste territorio, delimitar a distribución das especies, definir a  fenoloxía da floración e fructificación e observar a súa evolución no tempo, avaliar o estado das ameazas sobre as especies máis fráxiles, son datos que agardamos poderán ser extraídos no futuro, grazas a participación de centos de visitantes.

  A plataforma biodiversidade.eu é un punto de partida que pode ser complementado con actividades dirixidas explícitamente a recabar datos concretos. Este tipo de actividades poderán incluir no futuro descobertas da biodiversidade, tamén chamados "Bioblitzs", con público, para inventariar con expertos en cada temática, a biodiversidade dos distintos puntos de interese da Guía de Turismo Científico 

  Tamén poderán ser prantexados proxectos no curriculum académico dos centros de ensino da área territorial que abrangue os 16 concellos pertencentes ao acreditado DESTINO DE TURISMO CIENTÍFICO, e que recolle a Guía que tomamos de referencia.

  Porén, o máis importante é que se trata dun proxecto público é aberto á participación de todas as persoas que queiran descubrir con maior detalle a riqueza que ofrecen as montañas de Ancares e Courel, convertíndose en actores da divulgación a través do aporte dos seus datos.

  Este proxecto participativo de ciencia cidadá quere ser un punto de encontro entre científicos, naturalistas e xestores destes espazos, para contribuír á mellora do coñecemento sobre os recursos naturais do territorio e, á fin, a adopción de medidas de xestión axeitadas para a súa valorización e conservación.

 • ATLAS DOS MAMÍFEROS DE GALIZA  

  Xustificación

  Un atlas de distribución é basicamente un documento onde se recolle cartograficamente a localización das citas dun grupo de especies determinado nunha rexión xeográfica concreta.

  É importante reseñar que un atlas sempre é unha aproximación temporal á distribución das especies, que require ser revisado de forma case permanente, e suxeito sempre a ampliacións, principalmente porque está condicionado polo carácter dinámico e variable no tempo da estrutura espacial das poboacións.

  Os mamíferos son un grupo difícil de observar e estudar, e, xa que logo, pouco coñecido. A pesar disto,nos últimos anos mellorou o coñecemento das técnicas, e aumentou o numero de interesados neste grupo.

  Como consecuencia disto, as citas que serven para elaborar un atlas sobre estas especies son de orixes diversas. Unha parte proceden de rastros, excrementos ou restos de alimentación; outras de animais cazados ou atropelados, e de moitos podemos atopar os seus restos en egagrópilas e excrementos dos seus depredadores. Asemade existen numerosos informes científico-técnicos, relatorios, coleccións de museo e publicacións que deberán de revisarse para a obtención de dados inéditos.

  Obxectivos

  O noso obxectivo principal é proporcionar a científicos, xestores, conservacionistas, naturalistas e público interesado en xeral unha ferramenta de base coa que aproximarse ao coñecemento da mastofauna da comunidade. E como obxectivos concretos podemos enumerar os seguintes:

  a)      Establecer na medida do posible a distribución espacial das especies de mamíferos presentes na Comunidade.

  b)      Identificar posibles áreas e hábitats de especial interese para a conservación dos mamíferos en Galicia.

  c)       Identificar áreas con problemas na conservación dos mamíferos, así como as posibles causas de devanditos problemas.

  d)      A medio-longo prazo, establecer tendencias poboacionais das especies.

  e)      Identificar variables climatolóxicas e de hábitat que afecten á distribución das especies.

   

  MAIS INFORMACION 

  http://www.grupogeas.org/atlas/atlas_presentacion.html

 • No corazón unha árbore | No coração uma árvore | En el corazón un árbol | A tree in my heart  

  GAL-rag   [ver abaixo PORT-ao | ver abajo CAST | see below ENG]

  Froito dun proceso de financiamento colectivo e de voluntariado ambiental, varias hectáreas do Monte Veciñal en Man Común de Froxán (Lousame) están sendo obxecto de intervencións de substitución das masas espontáneas de Eucalyptus globulus (derivadas de sucesivos incendios forestais) por masas de frondosas autóctonas. Centos de "madriñas" fixeron achegas para financiar desde a plantación e coidado dunha soa árbore, até varias cuncas, ferrados ou fanegas, que se identifican con pequenas pedras rotuladas e este inventario de árbores e espazos amadriñados.

  PORT-ao

  Fruto de um processo de financiamento coletivo e de voluntariado ambiental, vários hectares do Monte Vizinhal em Mão Comum de Frojám(Lousame) estão sendo objeto de intervenções de substituição das massas espontâneas de Eucalyptus globulus (derivadas de sucessivos incêndios florestais) por massas de frondosas autóctones. Centos de "madrinhas" fizeram achegas para financiar desde a plantação e cuidado de uma só árvore, até várias cuncas, ferrados ou fanegas, que se identificam com pequenas pedras rotuladas e este inventário de árvores e espaços amadrinhados.

  CAST

  Fruto de un proceso de financiación colectiva y de voluntariado ambiental, varias hectáreas del Monte Vecinal en Mano Común de Froxán (Lousame) están siendo objeto de intervenciones de sustitución de las masas espontáneas de Eucalyptus globulus (derivadas de sucesivos incendios forestales) por masas de frondosas autóctonas. Cientos de "madrinas" hicieron contribuciones para financiar desde la plantación y cuidado de un único árbol hasta varias cuncas, ferrados o fanegas, que se identifican con pequeñas piedras rotuladas y este inventario de árboles y espacios amadrinados.

  ENG

  As a result of a crowdfunding process and environmental volunteering, interventions are taking place in several hectares of the Frojám Commons (in Lousame), where spontaneous stands of Eucalyptus globulus (that are a result of successive forest fires) are being replaced by native hardwood forest. Hundreds of "godmothers" have so far contributed to sponsor individual trees and whole areas (locally called "cuncas", "ferrados" or "fanegas") that are identified with small tagged stones and online inventory of "godmothered" trees and areas.

  Referências | Referencias | References

 • Microrreservas de Flora de Fisterra  

  As Microreservas de Flora pretenden ser un modelo pioneiro de actuacións que sirva de referencia para futuros proxectos no ámbito litoral da Rede Natura 2000 na Galicia costeira. Inclúense varias liñas de actuacións dirixidas á protección física de espazos con  balizado e delimitación (sempre permeable e estético) das microrreservas e o plantado de sebes vivas, a instalación de sinaléctica informativa para a divulgación, a mellora do medio abiótico sobre o que se sitúan os hábitats (por xemplo, a corrección de perfís dunares con Ammophila arenaria de procedencia local), a mellora das condicións bióticas mediante eliminación de especies alóctonas invasoras e con actividades de restauración da comunidade vexetal con recollida de semente e replantado, favorecendo o incremento de biodiversidade. Nun caso particular (Mar de Fora), ensáiase a reintrodución a partir de material de núcleos próximos de plántulas da especie ameazada Alyssum gallaecicum,  para recuperar a poboación que ten desaparecido nas últimas décadas. 

 • Identificación de Plantas vasculares.  

  A posibilidade de subir observacións sen identificar crea un fluxo de traballo para os editores que en ocasións non pode ser atendido de inmediato. Creamos este proxecto co obxectivo de manter ordeadas ás observacións de plantas vasculares non identificadas, e que así os editores especialistas neste grupo podan na medida que as imaxes o permitan, ir resolvendo a identificación. 

 • As ribeiras do río Eifonso, inventario participativo  

  Obxectivos

  • Rexistrar a biodiversidade das ribeiras do río Eifonso, incluíndo a súa cunca fluvial e regatos tributarios (principalmente, os ríos Mao e Mosteiro), a través dun proxecto de investigación colaborativa.
  • Contribuir ao coñecemento da distribución e status das especies ameazadas ou de interese bioxeográfico do Noroeste ibérico.
  • Facer copartícipes aos usuarios e usuarias do parque botánico no inventario dos seus valores biolóxicos.
  • Promover a implicación dos usuarios e usuarias do parque botánico na súa conservación, mediante a comunicación da presenza de EEI.
  • Divulgar os valores biolóxicos das ribeiras do río Eifonso e do Parque Botánico Arco da Vella.

 • Rumex rupestris, colabora e localiza.  

  Geolocalização colaborativa de Rumex rupestris na costa galega. Também será de interesse colocar informação de núcleos costeiros das espécies de Rumex susceptíveis de hibridar com R. rupestris, nomeadamente R. conglomeratus e R. crispus. Os datos aportados parsarán a formar parte da base de datos para o proxecto "Rumex rupestris, especie en peligro de extinción. Gestión integrada de la interdependencia Islas-Continente para su conservación en el Parque nacional de las ilas Atlánticas. Reintroducción en la Isla de Ons" financiado por la Fundación Biodiversidad.