No corazón unha árbore | No coração uma árvore | En el corazón un árbol | A tree in my heart

Project code: 27

Proxecto participativo de eliminación de especies exóticas invasoras e formación e consolidación de masas de frondosas autóctonas no monte veciñal de Froxán | Projeto participativo de eliminação de espécies exóticas invasoras e formação e consolidação de massas de frondosas autóctones no monte vizinhal de Frojám | Proyecto participativo de eliminación de especies exóticas invasoras y formación y consolidación de masas de frondosas autóctonas en el monte vecinal de Frojám | Participatory project to eliminate exotic invasive tree species and to nurture and consolidate areas of native forest in the Frojám Commons.

Joám Evans - CC BY

GAL-rag   [ver abaixo PORT-ao | ver abajo CAST | see below ENG]

Froito dun proceso de financiamento colectivo e de voluntariado ambiental, varias hectáreas do Monte Veciñal en Man Común de Froxán (Lousame) están sendo obxecto de intervencións de substitución das masas espontáneas de Eucalyptus globulus (derivadas de sucesivos incendios forestais) por masas de frondosas autóctonas. Centos de "madriñas" fixeron achegas para financiar desde a plantación e coidado dunha soa árbore, até varias cuncas, ferrados ou fanegas, que se identifican con pequenas pedras rotuladas e este inventario de árbores e espazos amadriñados.

PORT-ao

Fruto de um processo de financiamento coletivo e de voluntariado ambiental, vários hectares do Monte Vizinhal em Mão Comum de Frojám(Lousame) estão sendo objeto de intervenções de substituição das massas espontâneas de Eucalyptus globulus (derivadas de sucessivos incêndios florestais) por massas de frondosas autóctones. Centos de "madrinhas" fizeram achegas para financiar desde a plantação e cuidado de uma só árvore, até várias cuncas, ferrados ou fanegas, que se identificam com pequenas pedras rotuladas e este inventário de árvores e espaços amadrinhados.

CAST

Fruto de un proceso de financiación colectiva y de voluntariado ambiental, varias hectáreas del Monte Vecinal en Mano Común de Froxán (Lousame) están siendo objeto de intervenciones de sustitución de las masas espontáneas de Eucalyptus globulus (derivadas de sucesivos incendios forestales) por masas de frondosas autóctonas. Cientos de "madrinas" hicieron contribuciones para financiar desde la plantación y cuidado de un único árbol hasta varias cuncas, ferrados o fanegas, que se identifican con pequeñas piedras rotuladas y este inventario de árboles y espacios amadrinados.

ENG

As a result of a crowdfunding process and environmental volunteering, interventions are taking place in several hectares of the Frojám Commons (in Lousame), where spontaneous stands of Eucalyptus globulus (that are a result of successive forest fires) are being replaced by native hardwood forest. Hundreds of "godmothers" have so far contributed to sponsor individual trees and whole areas (locally called "cuncas", "ferrados" or "fanegas") that are identified with small tagged stones and online inventory of "godmothered" trees and areas.

Referências | Referencias | References