ATLAS DOS MAMÍFEROS DE GALIZA

Project code: 28
Unha das grandes problemáticas da conservación é o descoñecemento sobre as especies. É necesario coñece para conservar. Neste sentido, e por desgracia, o coñecemento das poboacións de mamíferos terrestres de Galicia e moi escaso. Tanto en canto aos datos sobre distribución xeográfica como a fenoloxía e estado de conservación da maioría das especies. Sabemos que non partimos de cero. Ao longo os últimos 20 anos xurdiron varios proxectos, europeos, estatais e locais que recolleron gran parte da información existente ata o momento. Sen embargo, e sen quitarlles mérito, temos que ter en conta que existen deficiencias na información que recollen, no grado de dinamismo das publicacións ou na accesibilidade aos datos. Referímonos a tres proxectos básicos: Atlas of European Mammals (Mitchell-Jones et al., 1999). Este é o primeiro proxecto da Societas Europaea Mammalogia (SEM), e é o resultado de máis de 10 anos de traballo de diversos especialistas de toda Europa. Sen embargo, a escala de traballo e moi grosa (50x50 km), o que supón unha baixa resolución dos datos. Ademais, componse de datos antigos e inexactos. Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España (Palomo et al., 2007). A Sociedade Española para a Conservación e estudo dos Mamíferos (SECEM), tras 15 anos de traballo publicou unha primeira versión deste atlas en 2002. Desde entón a recollida de información non foi interrompida. Sen embargo presenta unha cobertura do territorio moi heteroxénea, dependente do número de colaboradores de cada comunidade. Por elo conta con datos incompletos e inexactos. Atlas de vertebrados terrestres de Galicia. Tomo I: Peixes, Anfibios, Réptiles e Mamíferos. (Chouza e Cid, 1995). Documento de referencia da fauna galega publicado en 1995 pola Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN). E a única publicación xeral sobre distribución dos mamíferos de Galicia. Sen embargo, este atlas actualmente é unha obra obsoleta, con datos antigos e inexactos. Recollemos o testemuño do Atlas de vertebrados terrestres de Galicia da SGHN de 1995 e pretendemos actualizar e dinamizar o Atlas dos Mamíferos de Galicia. Somos conscientes que a sociedade ten cambiado nestes 20 anos que nos separan desa publicación e que contemos con menos colaboradores e posiblemente, nun inicio, unha menor cobertura. Pero contamos con que o noso afán e ilusión se contaxie aos novos e vellos naturalistas e xuntos poidamos levar a bo porto este novo proxecto.
Adrián Lamosa - ©

Xustificación

Un atlas de distribución é basicamente un documento onde se recolle cartograficamente a localización das citas dun grupo de especies determinado nunha rexión xeográfica concreta.

É importante reseñar que un atlas sempre é unha aproximación temporal á distribución das especies, que require ser revisado de forma case permanente, e suxeito sempre a ampliacións, principalmente porque está condicionado polo carácter dinámico e variable no tempo da estrutura espacial das poboacións.

Os mamíferos son un grupo difícil de observar e estudar, e, xa que logo, pouco coñecido. A pesar disto,nos últimos anos mellorou o coñecemento das técnicas, e aumentou o numero de interesados neste grupo.

Como consecuencia disto, as citas que serven para elaborar un atlas sobre estas especies son de orixes diversas. Unha parte proceden de rastros, excrementos ou restos de alimentación; outras de animais cazados ou atropelados, e de moitos podemos atopar os seus restos en egagrópilas e excrementos dos seus depredadores. Asemade existen numerosos informes científico-técnicos, relatorios, coleccións de museo e publicacións que deberán de revisarse para a obtención de dados inéditos.

Obxectivos

O noso obxectivo principal é proporcionar a científicos, xestores, conservacionistas, naturalistas e público interesado en xeral unha ferramenta de base coa que aproximarse ao coñecemento da mastofauna da comunidade. E como obxectivos concretos podemos enumerar os seguintes:

a)      Establecer na medida do posible a distribución espacial das especies de mamíferos presentes na Comunidade.

b)      Identificar posibles áreas e hábitats de especial interese para a conservación dos mamíferos en Galicia.

c)       Identificar áreas con problemas na conservación dos mamíferos, así como as posibles causas de devanditos problemas.

d)      A medio-longo prazo, establecer tendencias poboacionais das especies.

e)      Identificar variables climatolóxicas e de hábitat que afecten á distribución das especies.

 

MAIS INFORMACION 

http://www.grupogeas.org/atlas/atlas_presentacion.html