Profile

 • Custodiando o Sobreiral do Arnego  

  O 21 de marzo de 2016 ADEGA asina un acordo de custodia do territorio cos propietarios e propietarias da parcela da Zarra da Pena, unha finca de 20Ha situada no corazón do ZEC Sobreiral do Arnego.

  Dende aquela véñense desenvolvendo actividades de divulgación, inventariado e participación socioambiental para a conservación da biodiversidade deste Espazo Natural Protexido.

  No 2018 ADEGA ven de recibir unha axuda da Fundación Biodiversidad para desenvolver actuacións de divulgación, estudo e conservación no Sobreiral do Arnego.  As accións desenvolveranse na parcela A Zarra da Pena e na contorna do río Arnego. Realizaranse no marco do proxecto inventariados de flora e fauna, recuperación de elementos naturais e etnográficos asi como actividades de voluntariado ambiental.

  Os Sobreirais do Río Arnego constitúen un espazo natural que está incluído dentro da proposta da Rede Natura 2000. Este espazo conta cunha superficie de 1.537 ha e localízase nos termos municipais de Agolada, Lalín e Vila de Cruces, na provincia de Pontevedra.

  O proxecto inclúe unha serie de accións de custodia tanto forestal coma fluvial, a través da participación de voluntarios ambientais, destinadas á recuperación de hábitats e á mellora da biodiversidade en ambientes naturais suxeitos a usos tradicionais. Debido ao abandono das actividades vinculadas ao mundo rural, observamos o deterioro das especies obxectivo, todas protexidas e algunhas endémicas, cuxas poboacións pretendemos recuperar, promovendo o seu coñecemento e valor.

 • ATLAS DOS MAMÍFEROS DE GALIZA  

  Xustificación

  Un atlas de distribución é basicamente un documento onde se recolle cartograficamente a localización das citas dun grupo de especies determinado nunha rexión xeográfica concreta.

  É importante reseñar que un atlas sempre é unha aproximación temporal á distribución das especies, que require ser revisado de forma case permanente, e suxeito sempre a ampliacións, principalmente porque está condicionado polo carácter dinámico e variable no tempo da estrutura espacial das poboacións.

  Os mamíferos son un grupo difícil de observar e estudar, e, xa que logo, pouco coñecido. A pesar disto,nos últimos anos mellorou o coñecemento das técnicas, e aumentou o numero de interesados neste grupo.

  Como consecuencia disto, as citas que serven para elaborar un atlas sobre estas especies son de orixes diversas. Unha parte proceden de rastros, excrementos ou restos de alimentación; outras de animais cazados ou atropelados, e de moitos podemos atopar os seus restos en egagrópilas e excrementos dos seus depredadores. Asemade existen numerosos informes científico-técnicos, relatorios, coleccións de museo e publicacións que deberán de revisarse para a obtención de dados inéditos.

  Obxectivos

  O noso obxectivo principal é proporcionar a científicos, xestores, conservacionistas, naturalistas e público interesado en xeral unha ferramenta de base coa que aproximarse ao coñecemento da mastofauna da comunidade. E como obxectivos concretos podemos enumerar os seguintes:

  a)      Establecer na medida do posible a distribución espacial das especies de mamíferos presentes na Comunidade.

  b)      Identificar posibles áreas e hábitats de especial interese para a conservación dos mamíferos en Galicia.

  c)       Identificar áreas con problemas na conservación dos mamíferos, así como as posibles causas de devanditos problemas.

  d)      A medio-longo prazo, establecer tendencias poboacionais das especies.

  e)      Identificar variables climatolóxicas e de hábitat que afecten á distribución das especies.

   

  MAIS INFORMACION 

  http://www.grupogeas.org/atlas/atlas_presentacion.html