Biodiversidade ameazada

SantolinaEvolClim: estudo modelo das santolinas endémicas do noroeste ibérico.

O Grupo de Investigación da Universidade de Santiago de Compostela AcBiodiv GI-1291) “Análise e Conservación da Biodiversidade” está a executar o proxecto financiado pola Fundación Biodiversidade: "Santolina semidentata, unha especie da Directiva Hábitats en regresión. Caracterización xenética, nicho ecolóxico e proposta de seguimento". Neste blogue achegaremosvos os avances do proxecto, aproximandovos aos estudos máis técnicos de adaptabilidade ecolóxica e variabilidade xenética da especie, así como ao coñecemento da súa distribución e seguimento poboacional. 

Blogs

>

SantolinaEvolClim: estudo modelo das santolinas endémicas do noroeste ibérico.

Back

Experimento relación planta-solo

O normal sería comezar este bloque polo prinicipio e contarvos os detalles do proxecto, pero a actualidade manda e imos comezar polo novas frescas que nos chegan dende o invernadoiro. Onte quedou instalado o experimento de relación de Santolina semidentata cos distintos substratos sobre os que pode medrar.  E iso que ven sendo.

Santolina semidentata, é unha especie endémica do Noroeste ibérico, distribuída por gran parte de Castela e León, TrasoMontes en Portugal e Galicia. Neste rango de distribución atopamos poboacións sobre distintos tipos de substratos, con tres grupos principais, solos calcáreos, silíceos e ultrabásicos. 

Para este experimento recollimos sementes e solos de tres poboacións de S. semidentata que medran nos tres tipos de solos: Courel-calcáreo (Lu), Ribadelago-silíceo (Z) e Samil-ultrabásico (TM, PT). Adicionalmente recollimos sementes dunha poboación da especie Santolina melidensis: Melide-ultrabásico (C);  e sementes dunha poboación de Santolina rosmarinifolia, Peña Retuerta-silíceo.

Previamente á instalación no invernadoiro, realizamos análisis dos tres solos recollidos coa colaboración do departamento de Edafoloxía, contaremosvos noutra entrada. En base a estas análises previas preparamos dúas bandexas con cada un dos solos e nelas puxemos a xerminar sementes das distintas poboacións. 

Serán quen de xerminar as sementes que veñen de solos silíceos os granitos da Sierra de Guadarrama (Peña Retuerta) e das granodioritas de Sanabria (Ribadelago), sobre o esixente solo ultrabásico de Samil (Bragança.)?.E cómo lles vai ir ás que veñen das calías do Courel no solo silíceo de Sanabria, ou ás de Melide?. E se chegan a xerminar, van medrar todas por igual, ou algunas terán unha maior capacidade polas adaptacións que adquiriron no seu proceso evolutivo.

As diferenzas que observemos, ou a falla desas diferenzas, servirán para determinar a plasticidade destas especies en relación ao substrato e a influencia deste no seu proceso de diversificación. Os resultados tamén orientarán as políticas de conservación desta especie incluída na Directiva Hábitats. 

Até pronto.

 

©